Derneğimiz

Sultan Selim Camii İmar Derneği

Adres: Sahibiata Mahallesi Başaralı Caddesi Kayacık İşhanı No: 33/10

Meram – Konya

Tel: 0 332 351 66 33

Yardım ve Bağış yapmak isterseniz

SULTAN SELİM CAMİİ İMAR DERNEĞİ

TÜRKİYE  FİNANS MEVLANA ŞUBESİ
TR770020600016027648500001

ZİRAAT BANKASI KONYA ŞUBESİ
TR070001000168946193225001

 

                    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1- RIZA MENDİ (BAŞKAN)

2- ALİ RIZA KAPCI (BAŞKAN YRD.)

3- EBUBEKİR BÜYÜKMESCİ (MUHASİP)

4- BEKİR ÖZTORUN (ÜYE)

5- HALİL İBRAHİM ÜREN

                     GENEL KURUL ÜYELERİ

RIZA M E N D İ B A Ş K A N
ALİ RIZA KAPCI BAŞKAN YRD.
EBUBEKİR BÜYÜKMESCİ MUHASİP
BEKİR ÖZTORUN YÖN.KR.ÜYE
HALİL İBRAHİM ÜREN YÖN.KR.ÜYE
RECEP KOÇ YÖN.KR.YEDK
SADETTİN DİNÇOFLAZ YÖN.KR.YEDK
ADEM KAYSI YÖN.KR.YEDK
HALİS NÜKTE YÖN.KR.YEDK
MEHMET BULUT YÖN.KR.YEDK
MEHMET ALİ ALTUNKESER Ü Y E
M.NECATİ ÇEKİRDEKÇİ Ü Y E
M.KASIM KÜÇÜKSAKALLI Ü Y E
ALİ GÜLNİTİKLER DNT.KRL.YDK
YUSUF KÜÇÜKSAKALLI Ü Y E
ÖMER SAKALLI Ü Y E
CAHİT BÜYÜKÖZKAN Ü Y E
MEHMET TOSUNYALIM DNT.KRL.YDK
TAHİR ÜNALDI Ü Y E
İSMAİL HAKKI GEDİKLİ Ü Y E
MUSA EROL Ü Y E
MEHMET NURİ ŞENER DNT.KRL.YDK
ALİ TÜYBEK DNT.KR.ASİL
SÜLEYMAN NALVURAN DNT.KR.ASİL
ALİ ERCEYLAN Ü Y E
NECMETTİN KAYSI DNT.KR.ASİL
MUSTAFA BÜYÜKERKEK Ü Y E
FAHRİ ÖZÇAKIL Ü Y E
İSMAİL HAKKI KOLAT Ü Y E
KADİR ÖZTÜRK Ü Y E
EROL ÖZTÜRK Ü Y E
İBRAHİ EDHEM MENDİ Ü Y E
ÖMER GENÇ Ü Y E
OSMAN İYİŞENYÜREK Ü Y E
PERSONEL LİSTESİ
————————————-
BAŞKAN       :  RIZA MENDİ
MUHASİP    .  İBRAHİM BÜYÜKDERE
HİZMETLİ     :  OSMAN BEKLEVİŞ
HİZMETLİ    :   ÜMİT TOPARLAK

Konya Sultan Selim Camii İmar Derneği Ana Tüzüğü

Madde 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Bu tüzüğün son maddesinde açık kimlik ve adresleri yazılı kimseler tarafından Konya İli, SULTAN SELİM CAMİİ İMAR DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulmuştur. Merkezi Konya İlidir.Şubesi yoktur. İkametgah Sultan Selim Camii imam odasıdır.

Madde 2- DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONUSU:

Tarihi Sultan Selim Camii için luzumlu malzemeleri almak, camii tamir ettirmek ve vakıflar müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak, noksanları tesbit ettirmek ve yaptırmak temizliğine bakmak, tuvalet, sebil, şadırvan, lojman ve dükkan yaptırıp mali kaynak sağlamak. Bölgesinde bulunan cami, mescit gibi yerleri tamir ettirmek ve yeniden yapılmasını sağlamak.

Madde 3- ÜYELİK-ÜYELİKTENÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş olmak, 2908 sayılı dernekler yasasının ilgili maddelerinde belirtilen kısıtlı yasaklılık, hükümlülük ve faaliyetlerde bir ilişiğinin bulunmaması şartı ile derneğe herkes üye olabilir. Üyelik müracaatının mezkur yasada belirtilen kurallara uygun şekilde yapılması ve isteklinin durumunun yönetim kurulunca incelenerek engeç 30 gün içerisinde karara bağlanması zorunludur. Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A- ASİL ÜYE:

Yukarıda belirtilen niteliği ile derneğe kayıtlı olanlardır.

B- FAHRİ ÜYE:

Derneğe hariçten üstün yararlığı dokunan kimselere de yönetim kurulunca fahri üyelik payesi verilebilir. Ancak bunlar genel kurul toplantısında oy kullanamaz, ve dernek organlarına da seçilemezler. Kendi istekleri ile aidat verip bağışta bulunabilirler.

Madde 4- ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Üyeler önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten her zaman çıkabilirler. Kişiler derneğe üye olmaya ve üyeliğinin devam ettirilmesine hiçbir sebep ve süretle zorlanamazlar. Derneğin amacı dışına çıkıldıkları, yasak faaliyetlere teşebbüs ettikleri belirlenenler ile huzursuzluk yaratanlar ve üyelik aidatını muntazaman ödemeyenler üyelik sıfatını kaybederler ve yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliklerine son verilir.Bu tür üyeliklerine son verilenler ilk genel kurul toplantısında itiraz haklarına sahiptirler. Ancak genel kurul kararı kesin olup başka mercie itirazda bulunamazlar.

Madde 5- DERNEĞİN ORGANLARI:

1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu

Madde 7- GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANTI ZAMANI:

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve kesin karar organı olup,genel kurula katılma hakkına sahip üyelerinin toplantının yarısından bir fazlasının katılması ile oluşur. Genel Kurul üç yılda bir defa OCAK ayı içerisinde toplanır. Genel Kurul ayrıca yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve üyenin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman olağan üstü olarak toplanabilir.

Madde 8- GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI:

Yönetim Kurulu derneğe kayıtlı üyelerin isimlerini altı nüsha olarak genel kurula katılan üyelerin imzalarını almak ve valiliğe vermek üzere hazırlar. Genel Kurula katılacak üyeler enaz 15 gün önceden günü yeri saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlananaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilmek suretiyle aynı koşullarda valiliğede yazılı olarak bildirilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. Toplantı ilk çoğunluğun sağlanamaması hali dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa keyfiyet birinci çağrı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren engeç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Madde 9- GENEL KURUL TOPLANTISI YETER SAYISI:

Genel kurul toplantısı yeter sayısı, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler toplamının bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa,ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 10- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:

Genel Kurul Toplantısı ilan edilen ve Valiliğe bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenerek toplantı salonuna asılır. Üyeler listedeki adları hizasına imza etmek suretiyle toplantı yerine girerler. Bu suretle yeter sayısının sağlanması halinde durum bir tutanakla tesbit edilerek toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ile yeteri kadarda başkan vekili ve katip seçilmek suretiyle kongre divanı teşkil ettirilerek gündemin görüşülmesine devam olunur. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Toplantının yönetimi genel kurul başkanı olup katipler tutanağı düzenleyerek başkanla birlikte tutanağı imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve belgelerin yönetim kuruluna teslim edilmesi zorunludur.

Madde 11- GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurulda ancak gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların onda birinin isteği üzerine gündem dışı konular görüşülür. Genel Kurulda karar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu gizli oylama, diğer seçimler ve oylamalar açık oylama usulü ile yapılır. Üye eşit haklara sahiptir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye bizzat kendi oyunu kullanmak zorundadır.Bir üye başkasını temsilen oy kullanamaz.

Madde 12- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

A- Dernek organlarının seçimi.
B- Ana tüzükte değişiklik yapmak.
C- Yönetim ve Denetleme Kurulları faaliyet ve hesap raporlarını görüşerek,karara bağlamak ve yönetim kuruluna ibra etmek.
D- Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe ve çalışma programlarını görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.
E- Dernek için Gerekli taşınmaz malların satın alınmasını veya mevcutlarının satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
F- Derneğin feshine karar vermek.
G- Yasalarda, mevzuatta genel kurulca yapılacak görevleri yapmak.

Madde 13- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ TOPLANMA KARAR ALMA ŞEKLİ :

Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oylama ile seçilir. Aldıkları oy sayısına göre tesbit edilecek asil üyeler seçimi takip eden üç gün içinde toplanarak aralarında başkan, başkan vekili muhasip bir de sekreter seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar. Yönetim kurulu ayda bir defa toplanarak safahat ve sonucu ile yapılacak işlerinde programını görüşerek karara bağlamak zorundadır. Yönetim kurulu başkanı lüzum halinde zaman zaman yönetim kurulunu toplayabilir. Yönetim kurulunda kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz gelmeyen üye istifa etmiş ve oy sırasına göre yerine yedeklerden biri getirilir.

Madde 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1- Derneği temsil etmek veya bu görevi yerine getirecek kendi yönetim kurulu üyelerine yeteri sayıda yetki vermek.
2- Derneğe üye kaydı yapmak veya gereken üyeyi çıkarmak.
3- Derneğe gelir sağlamak ve sarfını yapmak.Muhasebe ve yazışma işlemlerini yerine getirmek.
4- Gelecek ve halihazır dönemlere çalışma programları hazırlamak. Yönetim kurulu çalışmalarını genel kurula raporla bildirmek.
5- Gelecek dönemlere ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak.
6- Bildiri yayın ve benzerleri hakkında kanun,yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak karar vermek.
7- Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
8- Kanun tüzük yönetmeliğin kendilerine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
9- Haftada enaz bir defadan az olmamak üzere toplanmak.
10- Toplantılara en az üç defa üst üste katılmayan üyelere ilgili mevzuatlara göre muamele yapmak.

BAŞKAN : Derneği temsilen tüm gerçek ve tüzel kişilere karşı dernek çalışma ve işlemlerini yürütmekle yetkili ve sorumlu olup,yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

BAŞKAN VEKİLİ : Başkanın dernek çalışmalarında yardımcı olup,başkan bulunmadığı zamanda da ona vekalet ederek bütün yetkilerini kullanır.

MUHASİP-VEZNEDAR : Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliş-kin işlemlerin usulüne göre yürütülmesi ve kendisine teslim edilecek dernek paraları ile, para kıymetindeki evrak belgelerin muhafazasında görevli ve sorumludur.

SEKRETER : Derneğin tüm kayıtlı,yazışma dosya işlemlerini düzenler ve yürütür.

Madde 15- YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISINDAKİ BOŞALMALARIN TAMAMLANMASI :

Yönetim kurulu üye sayısındaki boşalmalar, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde ise dernek üyelerinden yerel Sulh Hukuk Hakimliğine baş vurarak genel kurul toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Madde 16- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ :

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir.Asil üyeler beş gün içerisinde toplanarak içlerinden başkan seçerler. Denetleme kurulu altı ayda bir toplanarak yapılan işleri ve kendisine intikal edecek konuları inceleyerek sonuca bağlar. Denetleme kurulu başkanı lüzumu halinde zaman kaybını beklemeksizin de denetleme kurulunu toplayabilir.

Madde 17- DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Denetim kurulu yönetim kurulunun hesap ve harcamalarının derneğin amacına ve tüzük hükümlerine uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini dernek defterleri kayıtları ve belgeleri üzerinde inceleyerek hazırlayacağı raporu genel kurula sunar.

Denetleme kurulu bu çalışmaları sırasında göreceği aksaklıklar konusunda yönetim kuruluna uyarıda bulunur. Tetkikat için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ile dernek defterlerini de isteyebilir.Yönetim kurulunun uyarılara uymaması halinde ve gerekli gördüğü hallerde, genel kurulun toplantıya çağrılmasını da talep edebilir. Yönetim kurulunun bu talebe uymaması halinde de yerel Sulh Hukuk Hakimliğine baş vurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını da isteyebilir.

Madde 18- GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİMESİ :

Genel kurul ve seçim sonuçları seçimi takip eden 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından Valiliğe yazılı olarak bildirilir. Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin kimlikleri, kuruldaki görevleri,uyrukları, meslekleri ve oturma adreslerini gösterir dört nüsha, genel kurul sonucu bildirisi de, bildirim yazısına eklemesi zorunludur.

Madde 19- DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

A- Üye kayıt defterleri,
B- Karar defterleri,
C- Gelen ve giden evrak defteri,
D- Gelir ve gider defteri,
E- Demirbaş eşya defteri,
F- Dernek alındı belgeleri, alındı kayıt defteri,
G- Bütçe,kesin hesap ve blanço defteri,
Bu defterler noterden tasdik ettirilerek işleme konur.

Madde 20- DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ :

A- Tüzük değişikliği genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az üçte ikisinin kurula katılması ile değişiklik hakkında alınacak karar ise toplantıya katılan üyenin yarıdan bir fazlasının oy vermesi ile mümkündür.

B- Tüzükte yapılacak değişiklikler eski ve yenileri ile genel kurula Çağrı gündemde ilan edilmek suretiyle üyelere duyrulur.

Madde 21- DERNEĞİN FESHİ :

Derneğin feshi genel olarak medeni yasa ile dernekler yasasında belirtilen esaslara tabi olur. Dernek genel kurulunda her zaman derneğin feshine karar verebilir. Şu kadar ki derneğin kendi kendisine feshe karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci defa üyeler toplanmak üzere 2908 sayılı yasanın 21.maddesine göre yeniden çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyenin sayısı ne olursa olsun feshin hakkındaki konu görülebilir. Ancak feshin hakkındaki kararın bu kez toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir. Derneğin feshi ve malların intikali işlemleri hükümet komiseri ile maliye temsilcisinin gözetimi altında olmak kaydı ile genel kurulca teslim edilecek 3 kişilik tasfiye komitesince yürütülerek buna ilişkin tutanak ve belgelerde Valiliğe verilir. Dernek malları bütün hak ve alacakları Sultan Selim Camiine devredilir.

Madde 22- DERNEĞİN GELİRLERİ :

A- Üyelerin giriş aidatı olarak ayda 1.000.000.TL ile üyelerden yıllık üye aidatı olarak alınacak 12.000.000 TL dir.Üye giriş ve yıllık ai-datları günün şartlarına göre genel kurul tarafından belirlenir.
B- Dernek yararına yasa gereği isim alınmak şartı ile tertiplenecek eşya piyangosu, balo,çeşitli eğlenceler,konferans ve benzer faa-liyetlerden elde edilen gelirler.
C- Dernek taşınmaz ve menkul mallarında elde edilecek gelirler.
D- Bağış ve yardımlar.
E- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerince uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Madde 23- Bu tüzükte birlenmiş konular hakkında medeni yasa ile dernekler yasası hükümleri uygulanır.

 

 

DERNEĞİN KURUCULARI
—————————————————
ADI VE SOYADI      BABA ADI    D.YER   TRH    MESLEĞİ   İKAMETGAH AD
——————————- —————– —————— ————— ————————–
M.ALİ KÜÇÜKSAKALLI MEHMET KONYA-1917 TÜCCAR HACI ŞABAN MH.

ŞÜKRÜ HAYDAROĞLU MEHMET K.PINAR-1328 REÇBER DURAKFAKİ MH.

OSMAN BİLGEHAN RIZA ÇUMRA-1336 TUR.EŞY. B.KUMKÖPRÜ M

M.ALİ ALTUNKESER İSMAİL KONYA-1947 MÜEZZİN BAB-I AKSARAY

SÜLEYMAN GÜLDEREN MEHMET KONYA-1330 EMEKLİ PÜRÇÜKLÜ MH.

ÖMER GEDİKLİ İBRAHİM KONYA-1346 TÜCCAR ŞH.SADRETTİN

 

DİVAN BAŞKANI                                 KATİP                                          KATİP
M.ALİ ALTUNKESER           YUSUF KÜÇÜKSAKALLI             BEKİR ÖZTORUN